Disclaimer

Copyright en inhoud:

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van To be defined. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Melding van schending van privacy:

Indien U meent dat To be defined een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om To be defined daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen via dit formulier. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Gebruik van de (inhoud van) de website van To be defined (www.tobedefined.nl):

Het is u niet toegestaan de website van To be defined of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van otonz, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

To be defined:

De naam "To be definedr" mag niet gebruikt worden op andere sites tenzij hiervoor toestemming is verkregen, men mag ten allen tijden linken naar deze website met "To be defined" in de titel. Indien u de naam "To be defined" gebruikt op uw site mogen wij verdere stappen overwegen aangezien deze naam beschermd is.

Gebruik website:

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen altijd direct en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

To be defined sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site van To be defined. Mocht u onjuistheden tegenkomen in deze site, dan verzoeken wij u dit door te geven middels ons contact formulier.