Algemene voorwaarden To be defined


Artikel 1  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Dag: kalenderdag;
- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer; - Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten, al dan niet op afstand, aan consumenten aanbiedt;
- Overeenkomst: een overeenkomst tussen consument en ondernemer, waarbij wederzijdse rechten en verplichtingen worden aangegaan;
- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
- Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
- Ontbinding: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van de mogelijkheid tot ontbinding of herroeping.

Artikel 2  Identiteit van de ondernemer

To be defined V.O.F. 
Velperweg 115
6824HJ Arnhem
KvK-nummer: 75034565

Artikel 3  Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4  Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Voor natuurlijke materialen (bijv. hout) zijn afbeeldingen onderhevig aan de natuurlijke variatie in het materiaal. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van verzending;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Artikel 5  De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
- het bezoekadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken in het geval van een overeenkomst op afstand, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument de overeenkomst kan ontbinden, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van de mogelijkheid tot ontbinden.

Artikel 6  Ontbinding

De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen 8 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, maar niet nadat levering heeft plaatsgevonden. De consument is gehouden om binnen 10 dagen na ontbinding de ondernemer alle schade die hij ten gevolge van de ontbinding lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 20% van de verkoopwaarde van de overeenkomst, tenzij partijen bij het afsluiten van de overeenkomst een lager percentage hebben afgesproken.
Ontbinding van een overeenkomst, waarbij op uitdrukkelijk verzoek van de consument door ondernemer producten voor de consument zijn besteld of vervaardigd en waarvoor vooraf volledige vooruitbetaling is gevraagd aan de consument, is niet mogelijk.

Artikel 7  Herroepingsrecht bij de overeenkomst op afstand

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze termijn gaat in op de factuurdatum.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 30 dagen na factuurdatum, aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8  Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien een consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, echter niet de volledige bestelling retourneert, komen zowel de (eventuele) verzendkosten als de kosten van terugzending voor zijn rekening
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9  Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten:
- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 10  De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in wettelijke BTW tarieven. Indien een prijs abusievelijk foutief op de website van de ondernemer is vermeld en dit door ondernemer aan de consument schriftelijk is medegedeeld, heeft de consument het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 11  Maten

Al onze artikelen zijn handgemaakt. Alle maten zijn ongeveer maten en geven een indicatie van de werkelijke maten. Maten kunnen derhalve tussen diverse varianten van een product iets afwijken. Dit is geen reden voor restitutie.

Artikel 12  Levering 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de overeenkomst. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bezorging naar postbusnummers, antwoordnummers en NAPO-adressen (militaire adressen} is uitgesloten.

Artikel 13  Betaling

Betaling dient vooraf, per bank, te geschieden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14  Ruilen en retourneren bij de overeenkomst (niet op afstand)

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid gedurende 14 dagen producten te ruilen of te retourneren, deze termijn gaat in op de factuurdatum. Indien hij van de mogelijkheid gebruik wil maken producten te ruilen of retourneren, zal hij het product, voorzien van de originele (digitale) factuur of het aankoopbewijs tezamen met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking, aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, terugbetalen.

Artikel 15  Uitsluitingen ruilen en retourneren

Uitgesloten van de mogelijkheid tot ruilen of retourneren zijn producten:
- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die op uitdrukkelijk verzoek van de consument voor de consument zijn besteld en waarvoor vooraf door de ondernemer volledige betaling is gevraagd aan de consument.
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Hieronder vallen onder andere producten die in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne niet retour genomen kunnen worden;To be defined

Artikel 16  Garantie

De ondernemer garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende product. De garantie is niet overdraagbaar. De door ondernemer op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de ondernemer aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17  Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 18  Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 19  Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de ondernemer in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de ondernemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 20  Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de To be defined website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan niet worden ingestaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De ondernemer is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.